Thunder Program

การอบรมธันเดอร์โปรแกรม (Thunder Program)

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น และแนะนำการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นให้เหมาะสมกับเครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรม ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง

Fleet Clinic

ฟลีท คลินิก (Fleet Clinic)

เป็นกิจกรรม ที่บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสำหรับผู้ประกอบการขนส่งเพื่อการพาณิชย์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

IW Clinic

ไอดับบลิว คลินิก (IW Clinic)

เป็นกิจกรรมที่ทาง บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จัดขึ้นสำหรับให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นสำหรับผู้ประกอบการอู่ และคาร์แคร์ โดยทีมงานวิศวกรน้ำมันหล่อลื่น และพนักงานขายที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ณ สถานประกอบการของลูกค้า

Thunder Seminar

สัมมนาเชิงวิชาการ (Thunder Seminar)

เป็นกิจกรรมที่ทาง บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการให้ความรู้ถึงประโยชน์ของน้ำมันหล่อลื่นที่สามารถช่วยลดระยะเวลาการซ่อมบำรุง และลดต้นทุนในการผลิตในธุรกิจของลูกค้าได้

IW, Fleet, Retail Seminar

สัมมนา อู่ ฟลีท ร้านค้า ( IW, Fleet, Retail Seminar)

เป็นกิจกรรมที่ทาง บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่นสำหรับผู้ประกอบการอู่ ฟลีท ร้านค้า โดยทีมงานวิศวกรน้ำมันหล่อลื่น และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงการจัดกิจกรรมด่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกกัน