Mobil Days ร้านดำเนินอะไหล่ยนต์

วันที่ : 8 สิงหาคม 2563

สถานที่ : ร้านดำเนินอะไหล่ยนต์ จ.ราชบุรี

กิจกรรม : จับฉลากลุ้นรับของรางวัล