วิสัยทัศน์


“เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นผู้นำในด้านการนำเสนอบริการที่ดีเยี่ยม และส่งมอบคุณประโยชน์แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความแตกต่าง และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า”

พันธกิจ


 • ปรับปรุงองค์กรจากระบบครอบครัว สู่องค์กรมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • สร้างและพัฒนาวิศวกรน้ำมันหล่อลื่น(DLE) เพื่อให้ความรู้ทางเทคนิคและบริการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันหล่อลื่นให้ลูกค้า
 • ฝึกอบรมพนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น(DSR) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของโมบิล และสามารถนำส่งคุณค่าและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของโมบิล เพื่อสร้างความแตกต่าง
 • เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่มีศักยภาพสูงสุดในด้านการบริการ, การขนส่ง, การกระจายสินค้าในหมู่ดิสทริบิวเตอร์ด้วยกันในประเทศ
 • สร้างทีมฝึกอบรม เพื่อสามารถนำโปรแกรมการตลาดและ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หล่อลื่นของโมบิล ไปสู่ลูกค้าโดยการ สัมมนา, ธันเดอร์ โปรแกรม และ คลีนิค โปรแกรม
 • ค้นหาและพัฒนาลูกค้าให้เป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีในตราสินค้าโมบิล และสร้างให้ลูกค้านึกถึงตราสินค้าโมบิลเป็นอันดับแรกเมื่อนึกถึงน้ำมันหล่อลื่น

ค่านิยม


บริษัท ประภากรออยล์ จำกัด มุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อความสุขของพนักงาน และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมีค่านิยม ดังนี้

 • ความซื่อสัตย์
 • มุ่งเน้นความโปร่งใส
 • ทำในสิ่งที่ถูกต้อง
 • มุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
 • มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงาน
 • รักษาสิ่งแวดล้อม
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 • มีความสุขในการทำงาน