น้ำมันหล่อลื่น สำหรับรางเลื่อน

Mobil Vactra™ Oil Numbered Series

The Mobil Vactra™ Oil Numbered Series are premium-quality slideway lubricants specifically designed to meet the requirements for accuracy, aqueous coolant separability, and equip...

อ่านเพิ่มเติม...

Mobil Velocite™ Oil Numbered Series

Mobil Velocite™ Oil Numbered Series เป็นผลิตภัณฑ์สมรรถนะสูงที่ได้รับการออกแบบเพื่อหล่อลื่นกระสวยความเร็วสูงของเครื่องกลโรงงานยังใช้กับระบบไฮดรอลิกระบบหมุนเวียนและน้ำมันท่ออากาศเม...

อ่านเพิ่มเติม...